T³ Schweiz Resources

Gesamte Ressourcen (6) |

Qualité de fabrication

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Binomische Formeln

Cette activité permet de travailler sur une simulation d'un test qualité avec un résultat de 3% de pièces défectueuses.

Combinaties en rij van Pascal

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Binomische Formeln, Programmierung

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Afstand in x-y vlak

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Binomische Formeln, Algebra

Bereken de afstand tussen twee punten.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Binomische Formeln, Wahrscheinlichkeitsrechnung

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.